enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

mannen over de kook flyer

roel oostra kopieRIENTS

Rients is net mear en dat is noch mar kwalik ta my trochdrongen. De kranten ha der fol fan stien en wa bin ik dan om der noch wat oan ta te foegjen. Dochs kin ik it net litte in pear foarfaltsjes út myn ûnthâld op te djipjen. Sa is it begjin fan it doe spiksplinternije Gratama selskip foar my ûnferjitlik.

Freed 1 juli 1963 gong foar in útferkochte seal ‘Se moatte it mar witte’ yn première. Ik wie krekt in jier earder yn de Lawei terjochte kommen en moast eink alles noch leare. It selskip makke oerdei noch in lêste trochloop en ik hie in horecabidriuw ynhierd dat om in oere of fiif foar harren in treflik diner optsjinne.. Want ik hie it sechje fan Rients yn myn earen knope: Goedgeluimd de planken op!. It sil oan my net lizze, tocht ik doe. Mar it wie gjin sukses, ja, der wurde wol wat iten mar it measte bliuw stean. Jûns nei de tige slagge foarstelling frege ik gitarist Karst de Groot of it miel net lekker west wie mar dy sei; Der mankearde neat oan, né hear, mar wy wiene allegearre sa ferskriklik senuweftich, in broadsje tsiis wie mooi genôch west.

Der wie, sa as yn dy tiid wenst wie, ‘dûnsjen nei’ en dat rûn út yn in geweldich feest. Yn polonaise mei Jats (Tetman syn broer Jarich) foarop, troch in doar de tún yn en in rondsje om de betonnen bak mei wetter dy’t wy fiver neamden. Rients syn mem sei tsjin my: ‘Roel, kinne jo ús Rients ek wat delbêdsje? Hy is sa drok.’ Ik wit noch dat ik sei: ‘hy kin it wier wol ha, mar jo bin syn mem, dat it leit op jow wei.’
Dy foarstelling wie it begjin fan in echte freonskip. Né, net sa fan non stop by mekoar oer de flier komme of mei mekoar op fekânsje gean. Soms seagen we mekoar in pear jier net. Mar as we mekoar troffen wie it goed.

Yn de simmer fan 1965 hat Rients in wike of seis yn de Lawei útfanhûs west. Der moast in nij programme komme en thús wie it mei twa lytse bern wat rûzich. Hy socht in rêstich sté en fûn dat yn ús artiesten foyer. Sliepe op in bank, pen en papier mei, prachtich plakje. Moarns acht oere goaide ik dan in lyts sjintsje tsjin it rút, Rients kaam fan boppen en wy stapten tegearre nei it swimbad. Nei de baaijerij sette myn Corrie ús in buordsje Brinta foar en dan gongen we tegearre nei de Lawei.
In pear wike lien, yn ien fan de leste mailtsjes dy’t hy my stjoerde stie: Corrie har Brinta hat yndertiid wol fortuten dien want in bytsje Brinta is it ienichste wat ik der noch yn hâlde kin , , , ,

Twa saken dy’t my by Rients syn ôfskie troch de holle spylje. Ten earsten kin ik mar net begripe dat ‘se’ yn it kader fan Ljouwert2018 Rients syn musical Mata Hari oan de kant skood ha. In grutskalige M.H.Opera op priemmen sette, dy ôfkeure fanwege de sinten en no skynt in wat lytsere produksje út Ingelân te kommen.
Wol by syn ferstjerren de kranten folskriuwe hokfoar allround artiest hy wie, hokke trochtimmere teksten hy skriuwe koe, hoe Fryslân in grutte soan misse sil en dan in prima wurkstik dat krekt yn it plaatsje fan Leeuwarde2018 past yn it laad lizze litte. Dêr haw ik de smoar oer yn.

Ten twadde hoopje ik dat dat immen in kar út syn teksten meitsje sil en der in boek fan makket. Want hy hat prachtich wurk neilitten. Te goed foar it laad. Om of te sluten it lêste koeplet fan ‘In lietsje foar as ik fersille bin’.


                 Nei alle leafde, wille, soargen en fertriet
               is dit in liet foar elk foar jim’ dy’t noch bestiet
                 nei alle leafde, wille, soargen en fertriet
                         wol ik jim betankje mei dit liet.
Roel Oostra

digitaalhuis

 

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, krijgen een flinke steun in de rug. Bibliotheek Drachten | Smallingerland biedt hulp in de vorm van workshops, cursussen en aangepast materiaal. In heel Nederland kunnen zo'n 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder dit soort hulp goed gebruiken. Ook veel inwoners van Smallingerland hebben hier behoefte aan. Daarom is iedereen die het lastig vindt om bijvoorbeeld een brief te lezen, een boodschappenlijstje te schrijven of de (klein)kinderen voor te lezen, welkom in de Bibliotheek.

DigiTaalhuis

Het DigiTaalhuis biedt laaggeletterden en digibeten computerprogramma’s en cursussen. Daarnaast is er een leescollectie van leuke, makkelijke boeken en een sociale ontmoetingsplek.

Maar liefst 25, daartoe opgeleide taalvrijwilligers, ondersteunen en begeleiden cursisten individueel of in kleine groepen om hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te verbeteren.

Zelf aan het werk in de Bibliotheek

Wie liever zelfstandig aan de slag wil met het verbeteren van zijn of haar taal-, reken- of digitale vaardigheden, kan daarvoor ook terecht in de Bibliotheek. Dat kan met boeken of computers met online oefenmaterialen van de Bibliotheek, of via wifi met een eigen smartphone of tablet. Medewerkers en vrijwilligers beantwoorden vragen als dat nodig is.

Workshops en cursussen
Op het gebied van lezen, schrijven en computeren biedt Bibliotheek Drachten ook workshops en cursussen aan. Klik&Tik is een cursus voor mensen die geen of heel weinig ervaring hebben met de computer en het internet. De vierdelige cursus Digisterker helpt mensen om met de DigiD van de overheid om te gaan en tijdens het Tablet- & Smartphone Café kunnen bezoekers alle vragen stellen over het gebruik van een tablet of smartphone.

Kijk voor alle mogelijkheden op www.bibliotheekdrachten.nl of kom gerust langs en vraag één van de medewerkers.

Campagne

De Nederlandse bibliotheken vragen aandacht voor basisvaardigheden: taalvaardigheid, digitale vaardigheden en rekenvaardigheid. Geschat wordt dat ongeveer 16% van de beroepsbevolking in Smallingerland moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. Samen met andere organisaties zorgen bibliotheken dat zij een minimum aan basisvaardigheden kunnen bereiken. Zodat zij ook goed kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Bibliotheek is voor iedereen toegankelijk en dichtbij. In deze prettige omgeving kun je werken aan je persoonlijke ontwikkeling, in dit geval aan de verbetering van je taalvaardigheden. Veel dienstverlening is gratis, ook voor wie geen lid is van de Bibliotheek.

30 September leggen we voor de derde keer een kilometerlange rode loper uit door het Drachtster centrum.

Het succesvolle jaarlijkse evenement Drachten in Stijl biedt de bezoekers weer een gevarieerd programma. Ruim zestig winkels presenteren met honderdtwintig modellen de najaarscollectie tijdens drie modeshows om 13.30 uur, 14.45 uur en 16.00 uur. De podia staan in de Noorderbuurt bij C&A, onder het carillon en op het Raadhuisplein. De opening van Drachten in Stijl is om 13.00 uur onder het carillon, met een presentatie van de modeontwerpster van By Oni.

De horeca zorgt voor gezellige (extra) terrassen door het gehele centrum. Extra muziek- en dansvoorstellingen staan op het programma van 17 tot 19 uur op het podium van het Carillon en het Raadhuisplein. Ook de winkels zijn op zaterdag 30 september tot 19 uur geopend.

De veelzijdigheid van het winkelaanbod komt met Drachten in Stijl extra onder de aandacht door de verschillende deelnemers aan de shows op de drie podia. Op de rode loper zijn tussen de (mode)shows door dansoptredens van verschillende dansstudio’s uit Drachten. Kortom: winkelen in stijl doe je in Drachten! Het gehele programma met alle deelnemers is te vinden op facebook.com/Drachteninstijl.

PalingrokenIMG 4301

Zondag 24 september wordt de serie: Eltse Snein wat by ’t ein, afgesloten met het open kampioenschap Palingroken. 17 zondagen lang waren er activiteiten op de zondagmiddag en het was een groot succes. Veel gezelligheid en veel bezoekers. Voor herhaling vatbaar. Het is een traditie in Earnewâld om de palingrokerij  op de laatste zondag in september te houden. Dit jaar al voor de zevende keer op een rij.

De vaste locatie is het parkeerterrein aan de Wiidswei t.o. Viskiosk De Fiskrinder.
Deelname bestaat ieder jaar uit z'n twintig rokers, ook dit jaar is de gehele top tien van het afgelopen Fries Kampioenschap (te Tjallebert) aanwezig.
Publiek mag dan ook rekenen op topkwaliteit

Het begint om 11.00 uur; de eerste paling is vanaf ca. 12.30 gereed voor consumptie en verkoop.
De rokers dienen drie palingen aan de jury ter beoordeling beschikbaar te stellen.
Rond 17.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Welkom in Earnewâld. Zondag 24 september, vanaf 11.00 uur. Prijsuitreiking: 17.00 uur.

Toeristenbureau.nl - Tel. 0511-539500 Vrije toegang

Steffan OpenHuis DeLawei 23sept

22 en 23 september, wordt het culturele seizoen van 2017/2018 afgetrapt! Zaterdag 23 september is het van 13.00 tot 17.00 uur Open Huis en gratis toegang. Met o.a. optredens, rondleidingen, workshops, cursussen en film- en theaterpresentaties.

Beide avonden is voor de állerlaatste keer het ontroerende: Cohen yn it Frysk te zien. Ook is er op vrijdagavond een feestelijke seizoenspresentatie.

23 september: Open Huis

Voor iedereen die altijd al eens heeft willen proeven aan de cursussen die in De Lawei te volgen zijn is zaterdag 23 september dé dag. Ook iedereen die benieuwd is naar alle voorstellingen en films van komend seizoen kan zijn hart ophalen zaterdag. Wees welkom op de housewarming van het nieuwe seizoen tussen 13.00 en 17.00 uur!

Four Flutes 4631

1 Oktober a.s om 16.00 uur  zal hetFriese Fluitkwartet FF (Four Flutes) een optreden verzorgen in de Doopsgezinde Kerk,  Zuiderbuurt 26-28,  CX Drachten.

Het fluitkwartet is tien jaar geleden opgericht en bestaat uit Leontien van Nesselrooij (Heerenveen), Janine Siebesma (Leeuwarden), Marlies de Jager en Simone Kampherbeek (Drachten). Ze geven regelmatig concerten binnen en buiten Friesland en hebben inmiddels een breed repertoire opgebouwd.

Sinds mei  j.l. is het fluitkwartet uitgebreid met de  fluitiste Sonja de Haan (Eelderwolde), zodat nu ook nieuw repertoire voor vijf fluiten gespeeld kan worden.

Tijdens het Fermanjeconcert hoort u naast de gewone dwarsfluit ook de bas- en altfluit.

Four Flutes maakt tijdens dit concert een reis door de tijd, met muziek vanaf  1700 tot heden en staat garant voor een prachtig, sprankelend en vooral bijzonder concert in het sfeervolle kerkgebouw aan de Zuiderbuurt. Een aanrader voor liefhebbers van fluitmuziek.

Meer informatie over dit kwartet is te vinden op hun website www.fourflutes.nl

 

 

 

 

Entree vijf euro per persoon. De kerkdeuren worden om 15.30 uur geopend.