enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

De kwelders van Ameland zakken als gevolg van gaswinning. Er komt te weinig zand en slik op de kwelders om de bodemdaling door gaswinning volledig te compenseren. Dat is één van de uitkomsten van 30 jaar monitoring die vandaag gepresenteerd werden. Dit baart It Fryske Gea ernstige zorgen vanwege de risico’s voor broedende vogels. Temeer daar de bodemdaling naar verwachting nog een aantal jaren zal door gaan.

In 1986 is gestart met de gaswinning onder Ameland. Vanaf de start heeft een team van wetenschappers nauwkeurig gemeten hoe de bodemdaling verliep en hoe dat doorwerkte in de wadplaten, duinen en kwelders. Ook de gevolgen voor planten en dieren zijn in beeld gebracht. Vandaag zijn de resultaten van dit langlopende onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning gepresenteerd. “Hier ligt een uniek en zorgvuldig onderzoek dat 30 jaar lang is volgehouden,” reageert Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea: “Daardoor weten we goed welke effecten de gaswinning heeft gehad.”

Kwelder blijkt maar beperkt mee te groeien

Uitkomsten van het onderzoek zijn onder andere dat de bodem van Ameland op het diepste punt inmiddels 37 cm is gedaald. Op de wadplaten is tegelijk zoveel extra zand en slib afgezet door de zee dat de bodemdaling is gecompenseerd. In de zeereep zijn de duinen niet alleen meegegroeid met de bodemdaling, maar zelfs meters hoger geworden door inwaaiend zand. Verder van de zeereep af stuift echter minder zand naar binnen. Dat heeft ertoe geleid dat de duinen natter zijn geworden en bij storm meer valleien met zout water kunnen overstromen. Ook de kwelder blijkt maar beperkt mee te groeien. Aan de rand van de zee en langs slenken bracht de zee nog genoeg zand en slik om de bodemdaling te compenseren. Verder op de kwelder kwam echter te weinig zand en slib, zodat een deel van de kwelder gezakt is ten opzichte van de zee.

Nesten broedende vogels overstromen vaker

Het zakken van de kwelder blijkt door te werken in de plantengroei. Planten van lage kwelders zoals zeekraal groeien nu ook midden op de kwelder waar eerst alleen planten van de hogere kwelder groeiden. Ook blijkt het risico voor broedende vogels toe te nemen. Zij lopen steeds vaker het gevaar dat hun nest in de broedtijd overstroomt. Henk de Vries: “Het overstromen van nesten in de broedtijd baart It Fryske Gea ernstige zorgen. Het is voor het eerst dat een duidelijk negatief effect van bodemdaling door gaswinning op Ameland zichtbaar wordt.”

Gevolgen bodemdaling ook in toekomst blijven meten

Hoewel het gasveld al bijna leeg is, zal de bodemdaling naar verwachting nog een aantal jaren doorgaan. Het onderzoek zal daarom ook worden voortgezet. Een nieuwe invalshoek kan zijn om uit de bodemdaling lessen te trekken voor toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Of de bodem daalt of dat de zee stijgt, betekent voor de kwelders en het wad namelijk hetzelfde. Henk de Vries: “Om de natuur te behouden zal de kwelder op Ameland moeten meegroeien. It Fryske Gea wil daarom met alle partijen in overleg hoe we het meegroeivermogen op een natuurlijke manier kunnen vergroten. We moeten daar praktische pilots voor ontwikkelen. De bodemdalingscommissie kan daaruit lessen trekken die ook waardevol zijn voor toekomstige zeespiegelstijging.”

Het onderzoek vond plaats onder toezicht en in opdracht van de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, It Fryske Gea en de NAM die het onderzoek ook financierde.

In een vandaag verzonden open brief doet seniorenorganisatie KBO-PCOB een appèl op de heren Pechtold, Segers en Buma om een einde te maken aan incident-gedreven zorg in Nederland.Sinds 2015 wordt de samenleving regelmatig opgeschrikt door berichten van onder meer ziekenhuizen en huisartsen dat ouderen onnodig op de spoedposten van ziekenhuizen terechtkomen. KBO-PCOB krijgt tevens uit de eigen achterban van ruim 250.000 senioren te horen dat de nazorg na ziekenhuisopname problematisch is en vaak leidt tot heropname. Er dient snel een structurele oplossing te komen, nu ouderen constant tussen wal en schip vallen. KBO-PCOB richt dit verzoek speciaal aan Pechtold, Segers en Buma als ondertekenaars van het manifest Waardig Ouder Worden.

Uit de brief:

In de komende weken zit u aan de tekentafel van een nieuw kabinet. U heeft hiermee de mogelijkheid een einde te maken aan een tot op heden incident-gedreven zorgbeleid in Nederland. Dat beleid lijkt nu vooral op pleisters plakken op de pijnlijke plekken in de zorg; helaas raken de hoekjes van de pleisters echter regelmatig los. Het is beleid dat we moeten loslaten om echt het verschil te kunnen maken. En het fijne is dat u al eerder heeft aangegeven dat ook te vinden. U bent tenslotte ondertekenaar van het manifest Waardig Ouder Worden. Het is nu tijd om woorden om te zetten in daden!

Wat is incident-gedreven politiek in de zorg? We zagen het bij de verpleeghuizen waar misstanden de aanleiding vormden om serieus werk te maken van kwalitatief betere verpleeghuiszorg. We hebben ervaren dat zorg thuis, het persoonsgebonden budget, de casemanager dementie en de wijkverpleging pas echt op de agenda kwamen als in de media de noodklok werd geluid. En dan vorige week wederom het bericht van overbelasting op de spoedeisende hulp en onnodige heropname in het ziekenhuis doordat er geen goede ondersteuning is na ontslag.

Ouderenzorg versnipperd
De zorg voor ouderen is versnipperd, onder meer door de betrokkenheid van verschillende zorgverleners, overheden en de diversiteit aan regels en voorwaarden. Het is voor thuiswonende ouderen met complexe problematiek moeilijk om zorg op de juiste plek te vinden. Hoe complexer de problemen hoe langer mensen moeten wachten op duidelijkheid en hulp. Zij moeten langs verschillende loketten met verschillende financieringsvormen en regels om de noodzakelijke zorg en ondersteuning geregeld te krijgen.

Uw was het met ons eens dat iedereen waardig ouder mag worden in dit land. Thuis, in het verpleeghuis of op welke plek dan ook en met de juiste ondersteuning. KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, roept u daarom op een einde te maken aan incidentgerichte politiek en de regie te nemen: laat waardig ouder worden het begin- en eindpunt zijn van nieuw beleid.

Bron: KBO-PCOB